Contact

ในท่ามกลางความหลากหลายของเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อที่แตกต่างของชาวโลก จนก่อการทะเลาะเบาะแวังหรือถึงขั้นก่อสงครามซึ่งกันและกัน ทำให้หมู่คณะวัดพระธรรมกายตระหนักในวิสัยทัศน์ของครูบาอาจารย์ที่ว่า "สันติภาพภายนอก เริ่มจากสันติสุขภายใน" คือเมื่อใดที่ชาวโลกได้เข้าถึงความสงบสุขภายในซึ่งเป็นสิ่งสากล มีอยู่ในมนุษย์ทุกคนเหมือนๆ กัน เมื่อนั้นความเข้าใจซึ่งกันและกันความเห็นอกเห็นใจกันจะเพิ่มพูนขึ้นและจะลดความข้ดแย้งกันในสังคมได้

และเมื่อชาวโลกตระหนักในคุณค่าของสันติสุขภายในแล้วช่วยกันแผ่ขยายไปในสังคมวงกว้าง สันติสุขที่แท้จริงก็จะบังเกิดขึ้นในโลกได้ ความรู้สึกเป็นพี่น้องกันความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็จะบังเกิดขึ้น

วัดพระธรรมกาย ๒๘ วัดในภาคพื้นยุโรป ยินดีต้อนรับทุกท่านและขอเชิญชวนทุกท่านได้มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการแผ่ขยายพุทธธรรมเพื่อน้อมนำไปสู่ใจชาวโลกให้ได้เข้าถึงสันติสุขอย่างแท้จริง